تبلیغات اسلامی

با توبه کرونا را مغلوب می کنیم

تو هم خواهان کمک به درمان کرونا هستی؟
کم ایمانی، بد حجابی و عدم تبعیت از رهبری باعث بلاها هستند
«همگی باهم توبه کنیم»